Riksdagen väntas besluta att 800.000 företag och juridiska personer måste anmäla verklig huvudman till ett nytt register Bolagsverket under andra halvan av 2017. För att underlätta insamlingen kommer bolagsverket att inrätta en särskild e-tjänst för ändamålet. 2015 antog Europaparlamentet och rådet ett nytt penningtvättsdirektiv. Enligt direktivet måste varje EU-land ha ett register över verkliga huvudmän.

Vad är en verklig huvudman?

Lagen mot penningtvätt (2009:62) använder termen “verklig huvudman”. Termen syftar på den eller de som ytterst äger eller kontrollerar ett företag eller en förening. Vissa yrkesgrupper har redan idag skyldighet att kontrollera den verkliga huvudmannens eller de verkliga huvudmännens identitet.

Avsikten med registreringen

Det nya registret är avsett att underlätta för polis och andra myndigheter samt även banker att snabbt kunna få reda på vem som ligger bakom en juridisk person som misstänks användas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Anmälan till registret

Det ska gå att anmäla elektroniskt genom en särskild tjänst som Bolagsverket upprättar, med början den 26 juni. Den ska skrivas under med e-legitimation, exempelvis mobilt BankID, av en behörig företrädare för företaget eller föreningen. Det kommer att vara gratis att göra en anmälan.

Undantag

Enskilda näringsidkare, ideella föreningar, börsbolag, staten, landsting, kommuner, samt dödsbon och konkursbon behöver inte anmäla verklig huvudman.
Vad händer nu?

Nu blir det en lagrådsremiss varefter Riksdagen ska ta ställning till propositionen. Alla aktiebolag är ju redan idag skyldiga att ha en aktiebok. Registret över verkliga huvudmän är inget aktieägarregister och ersätter inte aktieboken. Bolagsverket informerar löpande om utvecklingen i ärendet. Kontakta gärna oss på Advice Accounting om du har frågor som berör just ditt företag.

Kontaktformulär

Läs mer hos Bolagsverket.