Regeringen föreslår att anpassa den svenska lagstiftningen kring revision till nya EU-regler, det så kallade revisionspaketet. Syftet är att öka kvalitet och stärka revisorernas opartiskhet och självständighet. Revisorernas branschorganisation FAR varnar däremot om konsekvenser som kan ge revisorer personliga sanktionsavgifter på upp till 10 miljoner kronor. Revisorer som har större revisionsuppdrag såsom börsbolag, banker och försäkringsbolag kommer att få högre krav.

Regeringskansliets övergripande lista på hur revisorerna kommer att påverkas:

  • Revisionsberättelsen ska innehålla mer information till nytta för den som är intresserad av företagets ekonomi.
  • Börsbolag och de viktigaste finansiella företagen, bland annat banker och försäkringsbolag, får som utgångspunkt inte ha samma revisionsbyrå i mer än tio år (så kallad byrårotation). Börsbolag som inte är finansiella företag ska kunna behålla revisionsbyrån i upp till tjugo eller tjugofyra år, om de uppfyller särskilda krav.
  • Revisionsutskotten, som övervakar att företagens redovisning sköts på ett bra sätt, får fler uppgifter och ska finnas i fler företag.
  • Kraven på revisorns oberoende skärps, bland annat när det gäller möjligheten för revisorn att lämna konsulttjänster till det granskade företaget.
  • Om ett börsbolag eller ett finansiellt företag bryter mot reglerna när det gäller revision, ska Finansinspektionen kunna ingripa.
  • Revisorsnämndens ställning stärks när det gäller tillsynen över revisorer. Utöver de befintliga disciplinåtgärderna får Revisorsnämnden möjlighet att besluta om sanktionsavgifter och tidsbegränsade förbud att utöva revision.

Förslaget är att den nya lagstiftningen skall träda i kraft den 17 juni 2016.