Grundprincipen

I aktiebolag är grundprincipen att delägarna inte har något ansvar för bolagets skulder och förpliktelser. Från denna princip finns det dock flera undantag. Så när är jag egentligen personligt ansvarig för skulder som delägare?

Gå i borgen för bolagets krediter

Då man ska starta eller köpa ett aktiebolag är det inte ovanligt att banken kräver att man personligen ska gå i borgen för bolagets krediter hos banken. Om bolaget inte klarar att uppfylla sina åtaganden kan banken istället kräva dig privat.

Kontrollbalansräkning

Aktiekapitalet ska fungera som en garanti för att bolaget ska fullgöra sina åtaganden mot fordringsägarna. Det finns därför regler som säger att när man befarar att hälften av bolagets registrerade aktiekapital har förbrukats – eller att bolaget saknar tillgångar för full betalning vid utmätning – så är styrelsen skyldig att upprätta en kontrollbalansräkning. Om denna visar att hälften av aktiekapitalet är förbrukat måste nytt kapital skjutas till så att aktiekapitalet återställs. Om det inte sker måste bolaget likvideras, d v s upplösas. Sker inte dessa åtgärder i rätt tid kan bolagets styrelse, VD och i vissa fall även dess aktieägare göras personligt ansvariga för förpliktelser som uppkommit efter den tidpunkt då halva aktiekapitalet hade förbrukats. En aktieägare som vet med sig att bolaget är skyldigt att ansöka om likvidation och som ändå deltar i ett beslut om att fortsätta verksamheten blir solidariskt betalningsansvarig jämte styrelsens ledamöter för förpliktelser som uppkommer.

Aktiebolagslagen

I aktiebolagslagen finns också regler som anger hur utbetalning av bolagets medel får ske till aktieägare. Om dessa regler överträds kan den som mottagit utbetalningen bli återbetalningsskyldig. Observera att reglerna inte bara gäller det som brukar kallas aktieutdelning. Sådan kan ju även ske förtäckt genom beviljande av räntefria lån, orimligt hög lön och andra förmåner eller genom försäljning av tillgångar till underpris. Mottagaren ska betala åter om bolaget kan visa att mottagaren insåg eller borde ha insett att värdeöverföringen var lagstridig. Kan inte aktieägaren själv betala tillbaka vad han mottagit kan den som medverkat till beslutet om utbetalning bli skyldig att täcka den bristen. Detsamma gäller den som har medverkat till att beslutet verkställdes.

Konkurs

Vid konkurs kan även en ”normal” lön vara för hög och medföra återbetalningsskyldighet. Det kan i ditt exempel ske i fall lönen utbetalats till dig eller någon närstående till dig och lönen överstiger vad som kan anses skäligt med hänsyn till gjord arbetsinsats och verksamhetens lönsamhet. Återbetalningsskyldigheten omfattar skillnaden mellan den utbetalda lönen och den lön som kan anses som skälig.

VD och styrelsens ansvar

Bolagets VD och styrelse kan bli ansvariga tillsammans med bolaget för skatter och avgifter som ska betalas till staten. Ansvaret inträder om man med uppsåt eller av grov oaktsamhet underlåter att betala sina skulder i rätt tid.